close

ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูล ช่วงวันรับสมัครจริง เวลา 6.00น. - 18.00น.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร onilne

สามารถมาดำเนินการได้ที่ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ทางโรงเรียน มีบริการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร

ในวันรับสมัคร 25-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 -16.30 น.

**ผู้ที่ทำการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครonine มาก่อนหน้าแล้ว สามารถมาทำการยื่นใบสมัครได้ตามปกติ